Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Zoznam dokumentov


ZMLUVY - rok 2011

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
27.01.2011Lc-89/2009-6-OnPénz - PénzováKúpna zmluva
17.02.20112010/DA/01/048STRABAG s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo17317282
24.02.201106/2011LUMA AUDITZmluva o poskytovaní audítorských služieb36527360
14.03.2011SAMaVDodatok č. 1/2011 - vojsko strelnica30845572
22.03.2011SAMNET, informačný systém samosprávyZmluva o poskytovaní služieb37867440
22.03.201121/§50i/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 37961209
29.03.2011P-0030742400UNION zdravotná poisťovňa, a.s.Zmluva o využívaní elektronických služieb36284831
01.04.2011MK-00466/2011/9.1Ministerstvo kultúry SRDohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému MK SR00165182
21.04.201147/52a/2011/NP V-2Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby37961209
29.04.201133/§50j/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti37961209
20.05.20116/95-RZápadoslovenská vodárenská spoločnosťDodatok č. 2 k zmluve č. 6/95-R36550949
01.06.2011Zmluva č. 171/2011Nitriansky samosprávny kraj37861298
14.06.2011171/2011NSKZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/201037861298
14.06.2011232/11NSKZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/201037861298
14.06.2011DZ221401200760101MPRV SRDodatok k zmluve o poskytnutí NFP 00156621
20.06.201124_2011LUMA AUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb36527360
20.06.2011Le-24_2011Obec RybníkKúpna zmluva00307424
29.06.201121_2011Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Zmluva o dielo3602204703
29.06.201142_§50j_2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami37961209
01.07.2011Le-23/2011-OnKúpna zmluva
05.08.2011Karpatská lesnícka spoločnosť a.s.Darovacia zmluva - peňažný dar35738472
05.09.20112010/DA/01/048STRABAG s.r.oDodatok č.2 k ZOD č. 2010/DA/01/048 na realizáciu stavby17317282
26.09.2011KZS-ŽP/005/2011Hriadeľ, spol. s.r.o.Kúpna zmluva31444334
17.10.2011P4Y, s.r.o.Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní poradenskej činnosti.44488483
30.10.201135/§ 52/2011/NP V-2Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceD O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov37961209
30.11.2011ZSE Energia, a.s.Dodatok Ponuka E. Výhoda36677281

ZMLUVY - rok 2012

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
05.01.2012Jaroslav ŠeboZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
05.01.2012MUDR. Juraj RybnikárZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
05.01.2012JUDr. Jaroslav HavranZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
05.01.2012Jozef BotkaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
05.01.2012Ing. Jozef Uhnák, Magdaléna Uhnáková, r. HámorníkováZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
05.01.2012Milan Klinčok, Ján Klinčok, Pavlína Klinćoková, Rozália ŽiakováZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
05.01.2012Helena Gajdošová, r. UhnákováZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
05.01.2012Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo RybníkZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena42051932
10.01.201201/2012ATELIER DOMOVA spol. s r.o.Zmluva o dielo43 993 842
19.01.2012Nitriansky samosprávny krajZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena37861298
26.01.20123/52a/2012UPSVaR LVdohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov37961209
27.01.2012Ing. Ján Janec Zmluva o dielo33763178
27.01.20122/50j/2012UPSVaR Lvdohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov37961209
19.03.2012Bellimpex, s.r.o.Zmluva uzatvorená podľa 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.36705390
19.03.20121/2012Slovenská katolícka charitaZmluva o spolupráci00179132
19.03.2012O/077/12METAL SERVIS Recycling s.r.o.Zmluva o dielo36622630
11.04.2012Prima banka Slovensko a.s.Zmluva o grantovom účte31575951
26.04.201280/ POD-27/ 12Enviromentálny fondo poskytovaní podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie- Program obnovy dediny 2012307964
30.04.20122012/15LUMA AUDIT, s.r.o.zmluva o poskytovaní auditorských služieb 36527360
28.05.201261/2012Nitriansky samosprávny krajzmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu37861298
28.05.201261/2012Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu37861298
29.05.2012321/2012Nitriansky samosprávny krajzmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry37861298
04.06.201221/2012Slovenský vodohohospodársky podnikZmluva o dielo č.21/2012- údržba tokov Teplička a Kráľovka3602204703
20.06.2012Peter Kothaj, jana Kothajovákúpna zmluva - Peter Kothaj a Jana Kothajová
22.06.2012Ján Salaj a Silvia Salajovákúpna zmluva - Ján Salaj a Silvia Salajová
16.07.2012201205Silvia Matúšková - MazyMandátna zmluva41061969
01.08.2012Eva MartinčováKúpna zmluva - Martinčová
13.08.2012Ekofond, n.f.Zmluva o poskytnutí finančného príspevku37924770
24.08.201259/52a/2012UPSVaR LVdohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov37961209
01.09.2012Pavol HammelZmluva o hudobnej produkcii - Hammel
14.09.20128/09/2012/Poc-1MIBAU SKZmluva o dielo44373538
12.10.201293/52a/2012UPSVaR Lvdohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov37961209
25.10.20121/2012ATELIER DOMOVA spol s.r.o.dodatok č.1 k zmluva o dielo č.143993842
29.10.201224/2012LUMA AUDIT s.r.o.zmluva o poskytnutí auditorských služieb36527360
27.11.2012114/52a/2012UPSVaR LVDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa paragrafu 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov37961209
21.12.2012Ing. Ivan KováčFotozáznam Vinobranie

ZMLUVY - rok 2013

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
28.01.20131/2013Správa katastra Nitrazmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností37860381
18.03.20131/2010L+MMDoc. s.r.o.Zmluva o prenájme nebytových priestorov47075660
19.03.2013Ing. Ivan KováčZmluva o vytvorení autorského diela
19.03.2013Dodatok č.1MIBAU SK, s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo z 14.9.201244373538
20.03.2013Alexander JeškoZmluva o zabezpečení stavebného dozoru pri výstavbe0011719567
02.04.20131000347Tekovská ekologickáDodatok č. 2 k zmluve č. 1000347 s Obcou Rybník
03.05.20131/2013Ladislav LieskovskýRekonštrukcia strechy na dome smútku Rybník“11718137
07.05.20134/2013Obec Kozárovce- SlužbyRámcová zmluva č. 4/2013 o likvidácii komunálnych odpadových vôd00307149
13.05.2013Mesto LeviceZmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí00307203
13.05.201315/50jÚPSVaRDohoda37961209
14.05.20132013/13Luma audit s.r.o.zmluva o poskytovaní audítorských služiab36527360
20.05.2013Emso spol.s.r.o.Zmluva o dielo - Dom smútku31413421
30.05.2013EMSO, spol. s.r.o.D o d a t o k č. 1 k Z M L U V E O D I E L O z 21. 4. 2013 31413421
14.06.2013Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
20.06.2013Dodatok k nájomnej zmluve č. 3- Lívia Vetorová
22.06.20133/2013Atelier Domova spol.s.r.o.Zmluva o dielo Historické pivnice Kráľovka- Rybník43993842
04.07.201364/NR/2013MVSR- Obvodný úrad NitraZmluva č.64/NR/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality00151866
23.07.20131050009Tekovská ekologickáZmluva o poskytovaní služieb34131451
14.08.20131000347Tekovská ekologická - Dodatok č.334131451
21.08.2013Ing. Vladimír Lorinc- Tezar Zmluva o dielo "Rekonštrukcia plynovej kotolne v ZŠ Rybník"32575360
21.08.2013Ing. Vladimír Lorinc- TezarZmluva o dielo "Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému ZŠ Rybník" 32575360
27.08.2013Stanislav Orovnický VODOSTAVZmluva o dielo - Revitalizácia pamätníka 17 padlým vojakom v I. sv. vojne na miestnom cintoríne v obci Rybník17685541
13.09.2013č.37/2013/08411/S/ORegionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.Zmluva o dielo- Miestna prístupová komunikácia v obci Rybník- Kráľovka35960736
27.09.201318/2013Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnikZmluva o dielo- Práce na údržbe tokov Teplička a Kráľovka3602204703
01.10.2013Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
25.10.201301/2013LAMA SK, s.r.o. Zmluva o dielo na dodávku a montáž uzavretého televízného okruhu UTO36651311
07.11.201341/2013Luma AuditZmluva36527360
22.11.201310/2013Občianske združenie Pod Slovenskou bránouZmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK42211824
06.12.20131050042Tekovská ekologickáTekovská ekologická, s.r.o.34131451
19.12.2013Tibor VecanZhotovenie fotozáznamu v obci Rybník od 30.6-7.9.2013
28.12.2013Ultima Ratio s.r.o.Zmluva o realizácii verejného obstarávania46862439
31.12.2013Zmluva o užívaní poľovného revíru

ZMLUVY - rok 2014

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
10.01.2014MIBAU SK , s.r.o.Zmluva na rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom dome v obci Rybník44373538
17.01.2014Tekovská ekologická s.r.o.Dodatok č.1
27.01.2014Lívia VetorováPredbežná nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov36699331
27.01.2014Vitur s.r.o.Dodatok k rámcovej zmluve o mediálnej spolupráci a o dodávaní POHRONIA
29.01.2014Červený kríž LeviceDarovacia zmluva
05.02.201436699331Nájomná zmluva Lívia Vetorová
26.03.2014Erika KováčikováKúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku Obce Rybník č.1.
26.03.2014Miroslav ŠvecKúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku Obce Rybník č.2.
26.03.2014
26.03.2014Peter KováčKúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku Obce Rybník č.3.
04.04.2014Zmluva o nájme- Stanislav Kinči
04.04.2014Stanislav KinčiZmluva o nájme
24.04.2014Luma Audit s.r.o.2014LUMA AUDIT s.r.o.
24.04.2014Západoslovenská distribučná a.s.Zmluva Západoslovenská distribučná a.s.
09.05.2014Zmluva o dielo č.08012014-Vybudovanie zberného dvora na separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník
09.05.2014Kúpna zmluva č.16/2014- „Zariadenia pre zberný dvor na separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník“.
13.06.2014zmluva o poskytovaní verejnej služby ŽT InternetŽeleznice Slovenskej republikyzmluva o poskytovaní verejnej služby ŽT Internet31364501
09.07.2014Zmluva č. 403/2014 o prenájme pozemku
10.07.2014K Ú P N A Z M L U V A uzavretá dnešného dňa podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Rybník a Obcou Rybník.
03.09.2014Peter Homoľakúpna zmluva
13.11.2014Levstav - Levice s.r.o.zmluva o dielo36524735
01.12.2014PhDr.Dr.Štefanom KováčomZmluva o nájme
01.12.20141/2014Ižold Peterzmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201410/2014Havranová Alenazmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201411/2014Hrúz Ľubomírzmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201412/2014Havranová Blaženazmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201413/2014Hercová Máriazmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201414/2014Silva TIborzmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201415/2014Drozdíková Boženazmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201416/2014Paparinská Monikazmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201417/2014Horniak Peterzmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201418/2014Majling Jurajzmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201419/2014Dukátová Zdenkazmluva o pripojení - obecný internet
01.12.20142/2014Ďurčinka Jánzmluva o pripojení - obecný internet
01.12.201420/2014Čuchorová Evazmluva o pripojení - obecný internet
01.12.20143/2014Závalcová Ľubicazmluva o pripojení - obecný internet
01.12.20144/2014Ing. Uhnák Jozefzmluva o pripojení - obecný internet
01.12.20145/2014Uhnáková Vierazmluva o pripojení - obecný internet
01.12.20146/2014Pálinkáš Branislavzmluva o pripojení - obecný internet
01.12.20147/2014Gellen Marcelzmluva o pripojení - obecný internet
01.12.20148/2014Palkovičová Blaženazmluva o pripojení - obecný internet
01.12.20149/2014Bandzi Adrianzmluva o pripojení - obecný internet
10.12.2014iNG. štefan Ďurčat a Pavel Ďurčatkúpna zmluva p.č. 2441/8 a 2441/3
15.12.2014Computer and Network Systems s.r.o.Zmluva o dielo na dodávku a montáž kamerového systému v ZŠ s MŠ Rybník36522112
31.12.2014Dodatok č.1 k zmluve o dielo z 9.8.2013TEZAR Dodatok č.1 k zmluve o dielo z 9.8. 2013

ZMLUVY - rok 2015

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
01.01.20151/2015Fiala Zdenkozmluva o pripojení obecný internet
01.01.20151/2015Andrea Kollárová
01.01.20152/2015Juliana Rynningzmluva o pripojení obecný internet
01.01.20153/2015Adam Peterzmluva o pripojení obecný internet
01.01.20154/2015MIVAX s.r.o.zmluva o pripojení obecný internet46122851
01.02.20155/2015Ižold Vladimírzmluva o pripojení obecný internet
01.02.20156/2015Lucia Vajdovázmluva o pripojení obecný internet
23.02.2015SLOVAKIA ENERGYRámcová zmluva na poskytovanie služieb zemného plynu37520857
23.02.2015SLOVAKIA ENERGYRámcová zmluva na poskytovanie služieb elektrickej energie37520857
23.02.20155/1000045025Západoslovenská vodársnská spoločnosť a.s.zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu36550949
01.03.20157/2015Havranová Pavlínazmluva o pripojení obecný internet
01.03.20158/2015Ondrej Krajčizmluva o pripojení obecný internet
04.03.2015LUMA AUDIT s.r.o.zmluva o poskytnutí audítorských služieb36527360
13.03.2015402/2015Hydromeliorácie, a.s.zmluva o dielo č. 402/2015 31410031
19.03.201555/2015Stanislav Orovnický VODOSTAVzmluva o dielo17685541
01.04.201510/2015Herc Danielzmluva o pripojení obecný internet
01.04.20159/2015Vetorová Annazmluva o pripojení obecný internet
24.04.2015Darina HoľkováNájomná zmluva
28.04.2015402/2015Hydromeliorácie, a.s.Zmluva o dielo č. 402/2015- Dodatok č. 131410031
01.05.201511/2015Bobák Tomáš, Ing.zmluva o pripojení obecný internet
05.05.2015Západoslovenská distribučnáZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy36361518
29.05.2015kúpna zmluva o prevode vlastníctva Obce RybníkMatej Bóna , Hlavná 193Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku Obce Rybník p.č. 1389/47
01.06.201512/2015Svoboda Antonínzmluva o pripojení obecný internet
01.06.201513/2015Mäsiar Miroslavzmluva o pripojení obecný internet
01.06.201514/2015Solišová Barborazmluva o pripojení obecný internet
08.06.2015Terratrix s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania46971467
12.06.2015Mgr. Marcel GellenKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 Občianskeho zákonníka
16.06.2015Rámcová dohoda o poskytnutí poradenských služiebP4U s.r.o.Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb46391100
07.07.2015Nájomná zmluva
07.07.2015dodatok k nájomnej zmluve č. 2
01.08.201515/2015Kovár Jaroslavzmluva o pripojení obecný internet
01.08.201516/2015Minár Milan Ing.zmluva o pripojení obecný internet
01.08.201517/2015Bačik Jozef Ing.zmluva o pripojení obecný internet
01.08.201518/2015Ďurčať Peterzmluva o pripojení obecný internet
01.08.201519/2015Mráz Tomášzmluva o pripojení obecný internet
01.08.201520/2015DPP s.r.o.zmluva o pripojení obecný internet36819573
07.08.2015Matej Bóna , Hlavná 193Kúpna zmluva - p.č. 1389/47
21.08.2015DPP s.r.o.zmluva o poskytnutí reklamy36819573
26.08.2015TEZARzmluva o poskytnutí reklamy32575360
01.09.201521/2015Milan Herczmluva na zriadenie a poskytnutie verejných elektronických komunikačných služieb
04.09.2015LEVSEM spol.s.r.o.Sponzorská zmluva
07.09.2015Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu35008156
07.09.2015Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluva o spolupráci
07.10.2015Ľubomír MatulayKúpna zmluva
13.10.2015JALO s.r.o.Zmluva o dielo " Energetický audit budovy OÚ a KD Rybník"43881122
16.10.201511/2015S.A.B.A. spol. s.r.o.zmluva o dielo č. 11/201536366081
19.10.2015Bandzi AdrianDohoda o zrušení zmluvy č. 9/2014
21.10.2015LOWEL, s.r.o.Zmluva o dielo-služby záverečného svetelno- technického merania po rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Rybník45303509
26.10.2015AlcaPolis Real s.r.o.Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy KaHR-22VS-150131345522
27.10.2015ELVEA Holding, a.s.Zmluva o dielo" Modernizácia verejného osvetlenia v obci Rybník"47427493
27.10.2015Dodatok č.1ELVEA Holding a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo47427493
01.11.201522/2015Roman Belánizmluva na zriadenie a poskytnutie verejných elektronických komunikačných služieb
01.11.201522/2015Benáni Romanzmluva o pripojení obecný internet
05.11.2015zrušenie k zmluve č. 1/2015Fiala Zdenkoobecný internnet
25.11.2015Dodatok č.2ELVEA Holding a.s.Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo47427493
01.12.201523/2015Ing. Ondrej Ižoldzmluva o pripojení obecný internet
01.12.201524/2015Ing. Sádovskýzmluva o pripojení - obecný internet
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 10/2014Havranová AlenaDodatok č.1 k zmluve č. 10/2014 - Havranová Alena
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 11/2014Hrúz ĽubomírDodatok č.1 k zmluve č. 11/2014 - Hrúž Ľubomír
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 12/2014Havranová Blažena Dodatok č.1 k zmluve č. 12/2014 - Havranová Blažena
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 13/2014Hercová MáriaDodatok č.1 k zmluve č. 13/2014- Hercová Mária
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 14/2014Silva TiborDodatok č.1 k zmluve č. 14/2014 - Silva Tibor
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 14/2014Ing. Uhnák JozefDodatok č.1 k zmluve č. 4/2014 - Ing. Uhnák Jozef
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 15/2014Drozdíková BoženaDodatok č.1 k zmluve č. 15/2014 - Drozdíková Božena43122426
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 16/2014Paparinská MonikaDodatok č.1 k zmluve č. 16/2014 - paparinská Monika
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 17/2014Horniak PeterDodatok č.1 k zmluve č. 17/2014- Horniak Peter
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 18/2014Majling JurajDodatok č.1 k zmluve č. 18/2014 - Majling Juraj
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 19/2014Dukátová ZdenkaDodatok č.1 k zmluve č. 19/2014- Dukátová Zdenka
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 2/2014Ďurčinka JánDodatok č.1 k zmluve č. 2/2014- Ďurčinka Ján
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 20/2014Čuchorová EvaDodatok č.1 k zmluve č. 20/2014- Čuchorová Eva
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 3/2014Závalcová ĽubicaDodatok č.1 k zmluve č. 3/2014 - Závalcová Ľubica
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 5/2014Uhnáková VieraDodatok č.1 k zmluve č. 5/2014 - Uhnáková Viera
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 6/2014Branislav PálinkášDodatok č.1 k zmluve č. 6/2014- Branislav Pálinkáš
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č. 7/2014Gellen MarcelDodatok č.1 k zmluve č. 7/2014- Gellen Marcel
01.12.2015Dodatok č.1 k zmluve č.1/2014Ižold PeterDodatok č.1 k zmluve č.1/2014 -Ižold Peter
07.12.2015Západoslovenská distribučná a.s.Zmluva o užívaní časti podperných bodov36361518
14.12.201523/015/15Prima bankazmluva o multicipálnom úvere31575951
14.12.201523/015/15Prima bankadohoda o vydaní a vyplatení blankozmenky00307424
15.12.2015Marian Bačík, Marián Bačík, Monika Bačíkovákúpna zmluva o prevode majetku Obce Rybník
16.12.2015Ing. Peter Bušniak, Gabriela Bušniakovákúpna zmluva o prevode majetku Obce Rybník
31.12.20151/2016Uhnák Pavolobecný internet
31.12.20151/2016Uhnák Pavolzmluva o pripojení - obecný internet
31.12.2015dodatok č. 1 k zmluve č.2/2015Rynning Julianaobecný internet
31.12.2015dodatok č. 1 k zmluve č.3/2015Adam Peterobecný internet
31.12.2015dodatok č. 1 k zmluve č.4/2015MIVAX SK s.r.o.obecný internet46122851

ZMLUVY - rok 2016

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
08.01.20169407914194ZSEZmluva o združenej dodávke elektriny36677281
18.01.2016N20160115038IA MPSVR SRZmluva o spolupráci 30854687
31.01.20162/2016Ing. Štugel Vojtechzmluva o pripojení
01.02.2016dodatok č. 1 k zmluve č.5/2015Ižold Vladimírobecný internet
01.02.2016dodatok č. 1 k zmluve č.6/2015Vajdová Luciaobecný internet
12.02.2016ROKO SlovakiaZmluva o prenájme pozemku o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy36322270
23.02.2016MIBAU SK, s.r.o.Zmluva o dielo44373538
24.02.2016ROKO SlovakiaDodatok k zmluve36322270
28.02.20163/2016Havranová Alexandraobecný internet - zmluva o pripojení
01.03.2016dodatok č. 1 k zmluve č.7/2015Havranová Pavlínaobecný internet
01.03.2016dodatok č. 1 k zmluve č.8/2015Ing. Ondrej Krajčiobecný internet
07.03.2016ZVS, a.s.Zmluva č. 12412/201536550949
08.03.2016Externé obstarávanie s.r.o.ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY47669683
08.03.2016Cassis consult s.r.o.Zmluva na poskytnutie služieb na spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Rybník35882115
17.03.2016Union poisťovňaPoistenie zodpovednosti za škodu31322051
22.03.2016UNION POISŤOVŇAPOISTNÁ ZMLUVA31322051
22.03.2016SDA00104968Slovakia energyRámcová zmluva o združenej dodávke elektriny36807702
29.03.2016ENVI- PAK a.s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy35858010
30.03.2016dohoda o zrušení k zmluve č. 2/2016Ing. Štugel Vojtechdohoda o zrušení zmluvy č. 2/2016 (obecný internet)
01.04.20163/2016Havranová Alexandraobecný internet
01.04.2016dodatok č. 1 k zmluve č.10/2015Herc Danielobecný internet
01.04.2016dodatok č. 1 k zmluve č.9/2015Vetorová Annaobecný internet
01.04.2016zrušenie k zmluve č. 12/2015Barbora Svobodováobecný internet
02.04.2016Ing. Marián Tomljenovič - TOMZmluva o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie ABT a poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby18021468
21.04.2016DodatokIA MPSVR SRDodatok k zmluve o spolupráci30854687
01.05.2016dodatok č. 1 k zmluve č.11/2015Ing. Tomáš Bobákobecný internet
05.05.2016Zemianske pozemkové spoločenstvo RybníkDohoda o zriadení jednej ohlasovne požiarov42427525
01.06.2016dodatok č. 1 k zmluve č.13/2015Mäsiar Miroslavobecný internet
01.06.2016dodatok č. 1 k zmluve č.14/2015Solišová BarboraSolišová Barbora - obecný internet
10.06.2016130/2016NsKZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu37861298
24.06.20162016/21LUMA AUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb36527360
27.06.2016Dotok č. 1 10/2016-2060-2200Ministerstvo hospodárstva SRdodatok č. 1 10/2016-2060-2200 k Zmluve o poskytnutí NFP 306/2015-2050-1200
31.07.201615/2015Kovár Jaroslavdodatok č.1 k zmluve č. 15/2015
31.07.201616/2015Minár Milandodatok č.1 k zmluve č. 16/2015
31.07.201617/2015Bačík Jozefdodatok č.1 k zmluve č. 17/2015
31.07.201618/2015Ďurčať Peterdodatok č.1 k zmluve č. 18/2015
31.07.201619/2015Mráz Tomášdodatok č.1 k zmluve č. 19/2015
31.07.201620/2015DPP s.r.o.dodatok č.1 k zmluve č. 20/201536819573
22.08.2016DodatokSlovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb35763469
30.08.20164/2016Vajda Peterzmluva o pripojení - obecný internet
31.08.2016DPPZmluva o reklôame36819573
31.08.201621/2015Milan Hercdodatok č.1 k zmluve č. 21/2015
02.09.2016dodatok č. 1 SITB-OO2-2015/000041-339 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
31.09.20165/2016jamrichová Alena Bc.obecný internet - zmluva o pripojení
31.09.20166/2016Žarnovičanová Eva Mgrzmluva o pripojení - obecný internet
28.10.2016UNION poisťovňaPoistenie majetku právnických osôb31322051
18.11.2016JUMA PUB.s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov50568779
12.12.2016Alena KaszásováKúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku Obce Rybník vyhotovená podľa § 588 a nasl. Obč. zák. a podľa § 9a zák. č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
13.12.2016MIBAU SK s.r.o.Zmluva o dielo- Rekonštrukcia vstupného vestibulu s vytvorením šatne v objekte kultúrneho domu v obci Rybník44373538
13.12.2016MIBAU SK s.r.o.Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v objekte telocvične v ZŠ Rybník44373538
13.12.2016Zmluva o reklameSE a.s.Zmluva o reklame www.seas.sk.35829052
16.12.2016Poisťovňa Union a.s.Poistná zmluva- Poistenie majetku právnických osôb
16.12.2016Poistná zmluvaUnion poisťovńaPoistenie majetku právnických osôb31322051

ZMLUVY - rok 2017

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
01.01.2017
01.01.20171/2017Ing. Peter Hríbikzmluva - obecný internet
05.01.2017MŽPSRZmluva o poskytnutí NFP Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník42181810
05.01.2017MŽPSR2_Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - text42181810
05.01.2017MŽPSR3_Príloha č. 2 Predmet podpory_Rybník - text42181810
05.01.2017MŽPSR4. Priloha č. 3 Zmluvy o poskytnutíNFP - text42181810
05.01.2017MŽPSR5. Príloha č. 4 Financne opravy - text42181810
05.01.2017MŽPSR6_Príloha č. 5 Podrobný rozpočet projektu - text42181810
05.01.2017Milan KlinčokKúpna zmluva- Motorové vozidlo Citroen Berlingo
17.01.2017MIBAU SK s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v objekte telocvične v ZŠ Rybník44373538
02.02.2017OZ SPIRITZmluva o nájme nebytových priestorov
07.02.2017č.201702Silvia Matušková MAZYMandátna zmluva - stavebný dozor k projektu Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník41061969
13.02.2017Support and Consulting s.r.o.Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 36335576
17.02.2017Ing. Marián Havran zmluva o nájme nebytových priestorov33818789
21.02.2017Eva Hamarovázmluva o nájme miesta na pohrebisku
08.03.20172/2017Barbora SvobodováZmluva obecný internet
14.03.2017Metal Servis RecyclingZmluva o dielo č. O/218/201636622630
15.03.20173/2017Havran BystríkZmluva- obecný internet
21.03.2017Energetický audit -východiskový telocvičňaJALO,s.r.o.Zlepšenie energetickej hospodárnosti telocvične v obci Rybník43881122
21.03.2017Energetický audit východiskový MŠ s jedálňouJALO,s.r.o.Zlepšenie energetického hospodárstva budovy Materskej školy s jedálňou Rybník43881122
29.03.2017Silvia Matušková MAZYMANDÁTNA ZMLUVA -Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Rybník - stavebný dozor 41061969
03.04.2017Zmluva na poskytnutie služiebCassis consult.s.r.o.Zmluva na poskytnutie služieb- Externé riadenie projektu " Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu sa kultúrneho domu v obci Rybník"35882115
04.04.20175/2017LUMA AUDIT LeviceZmluva o vykonaní auditu
04.04.20175/2017LUMA AUDIT, s. r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb36527360
13.04.2017JK projektZlepšenie energetického hospodárstva budovy Materskej školy s jedálňou Rybník 36564290
13.04.2017JK projektZlepšenie energetickej hospodárnosti telocvične v obci Rybník 36564290
18.04.2017240/2017Remek, s.r.o. NitraInformačné systémy (licencie)36535605
24.04.2017368/2017Externé obstarávanie s.r.o.Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri realizácii VO na zákazky: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti telocvične pri ZŠ Rybník"; "Zlepšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy s jedálňou Rybník".47669683
02.05.2017Cassis consult.s.r.o.Zmluva na poskytnutie služieb- Zlepšenie energetickej hospodárnosti telocvične Rybník35882115
02.05.2017Cassis consult.s.r.o.Zmluva na poskytnutie služieb - Zlepšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy s jedálňou Rybník35882115
10.07.201717/15/054/51/2017ÚPSVaRDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta §54 ods.1 písm.a)
12.08.2017368/2017VODOSTAV, s.r.o. Zl. MoravceZmluva o dielo Predmet zmluvy: "Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník" - stavebná časť. 17685541
05.09.2017Nájomná zmluvaIžoldováZmluva o nájme obecného bytu
07.09.201717/15/50J/56ÚPSVaRDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 30794536
07.09.2017481/2017Folklórny súbor VatraZmluva o účinkovaní FS Vatra na Deň Rybnícke vinobranie 2017 31824510
21.09.2017164/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na Deň Vinobrania v obci Rybník 37861298
21.09.2017477/2017HRDZA Štefanovce 58Zmluva o účinkovaní hudobnej skupiny HRDZA na podujatí Deň Vinobrania obce Rybník 201742078652
21.09.201760/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu - Rybnícka 10-ka37861298
28.09.2017kúpna zmluvaAnna KlinčokováPredaj Parciel a) parcela č. 1389/50 o výmere 575 m2 , druh pozemku: orná pôda b) parcela č. 1389/51 o výmere 575 m2 , druh pozemku: orná pôda
03.10.20174/2017Obec RybníkZmluva o pripojení na obecný internet - Baráneková Libuša00307424
03.10.2017VP/17/05689/002SOZA Bratislavalicenčná zmluva na vystúpenie skupiny Hrdza na Deň vinobrania 2017178454
11.10.2017562/2017Silvia Matušková MAZYZmluva o dielo Stavebný dozor Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník.
23.10.2017Kúpna zmluva Ing. HanesKúpa nehnuteľností: parcela registra C parcelné číslo: 2208/3 parcela registra C parcelné číslo:2208/20
26.10.201716/2014 Alexandra HavranováDohoda o zrušení zmluvy 16/2014 na zriadenie a poskytovanie verejných komunikačných služieb
26.10.20174/2017Libuša BaránekováZmluva o pripojení na zriadenie verejných elektronických komunikačných služieb - Baráneková
26.10.2017OZTH/LEADERNSK2/2017/VO1-002OZ Tekov-HontZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK42211824
01.11.2017679065SPPZmluva o združenej dodávke elektriny.
06.12.201732017Zmluva o prenájme obecného majetku - telocvične pre OFK Rybník31102204
06.12.2017Zmluva o nájme telocvične OFK RybníkZmluva o nájme telocvične medzi Obcou Rybník a OFK Rybník.
12.12.20176/2017Zmluva č. 6/2017 o pripojení k obecnému internetu - Boris Hoľka
18.12.2017A11821079Orange Slovensko a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb35697270
18.12.2017Dodatok k Zmluve A11821079Orange Slovensko a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k zmluve č. A1182107935697270
21.12.2017Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb čOrange Slovensko a.s.Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 35697270
22.12.20176682017Mapa Slovakia DigitalZmluva o spracovaní osobných údajov - informačný systém Katastrálny operát45325600
22.12.2017MSD-Rybnik_01Mapa Slovakia DigitalZmluva o poskytovaní služieb-jednoduchý geografický informačný systém určený pre samosprávy založený na digitálnych mapových podkladoch45325600

ZMLUVY - rok 2018

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
01.01.201812018Zmluva o pripojení k obecnému internetu Ing. Ižoldová Andrea
21.02.201855/2018PIERROT n.o. PrešovDarovacia zmluva peňažný dar45740372
21.02.20189408857660ZSEnergia BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny36677281
02.03.2018170/2018Slovak TelekomZmluva o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb35763469
05.03.201812-42481Union poisťovňaPoistenie stavby Zberný dvor separovaného odpadu 31322051
08.03.2018OPKZ-PO1-SC111-2016-10/31/70SAŽPZmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke00626031
16.03.201801/2018Levstav- Levice, Ing. Jozef Horniak - Vialle"Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Rybník"36524735, 34278532,
19.03.2018248/2018AGRA,s.r.o.Kúpna zmluva na technologické zariadenie Zberný dvor Rybník: - kolesový traktor, - traktorová vlečka, - hákový nosič kontajnera, - veľkokapacitné kontajnery. 32 382 914
19.03.2018249/2018Hydrex, s.r.o.Kúpna zmluva Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník - technologické zariadenie: - Kolesový nakladač s príslušenstvom.31633072
10.04.201821/2015/53/2018Dohoda o zrušení zmluvy 21/2015 - na poskytovanie verejných elektronických služieb - Milan Herc
26.04.2018dodatok č.2Anton PolomčákDodatok č. 2 k zmluve uzatvorenej dňa 23.04.2010


Náhodná fotografia
17

powered by 3d panorámy