Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

Zoznam VZN

Rok 2018
1/2018 Dodatok č. 1 k vzn 22017 - návrh

Rok 2017
1/2017 VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Rybník
2/2017 VZN č. 2/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Rybník
3/2017 VZN obce Rybník o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obcou Rybník
4/2017 VZN oobce Rybník o dani z nehnuteľností
5/2017 VZN obce Rybník o miestnych daniach
6/2017 VZN obce Rybník o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
dodatok č.1VZN1/2015/2017 DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Rybník

Rok 2016
2/2016 VZN o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
3/2016 VZN 3/2016- O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I
4/2016 VZN 4/2016-O MIESTNYCH DANIACH
5/2016 VZN 5/2016- O POPLATKU za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
5/2016 Návrh VZN obce Rybník č. 5/2016 O POPLATKU za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rok 2015
1/2015 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Rybník
2/2015 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rybník

Rok 2014
1/2014 VZN o podmienkach drženia psov na území obce Rybník
1/2014 Návrh V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E R Y B N Í K č. 1/2014 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I
2/2014 Návrh V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E R Y B N Í K č. 2/2014 O MIESTNYCH DANIACH
3/2014 Návrh V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E R Y B N Í K č. 3/2014 O POPLATKU za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Dotatok č.1/2014 Návrh - Dodatok č.1 k VZN č.4/2008
príjmy/2014 Rozpočet obce Rybník pre rok 2014
skrátené výdavky/2014 Skrátené výdavky

Rok 2013
1/2013 VZN č. 1/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Rybník
2/2013 Návrh V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E R Y B N Í K č. 2/2013 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I
3/2013 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E R Y B N Í K č. 3/2013 O MIESTNYCH DANIACH
3/2013 Návrh V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E R Y B N Í K č. 3/2013 O MIESTNYCH DANIACH
4/2013 VZN 4/2013 O POPLATKU za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
4/2013 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E R Y B N Í K č. 4/2013 O POPLATKU za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rok 2012
1/2012 DODATOK Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 1/2012
1/2012 DODATOK Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 1/2012
2/2012 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E R Y B N Í K č. 2/2012 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I
2/2012 Všeobecné záväzné nariadenie obce Rybník o da ni z nehnuteľnosti
3/2012 Návrh VZN č. 3/2012 obce Rybník o miestnych daniach na kalendárny rok 2013
3/2012 VZN obce Rybník o miestnych daniach
4/2012 Návrh VZN č. 4/2012 obce Rybník o poplatku na kalandárny rok2013
4/2012 VZN obce Rybník TKO
5/2012 VZN obce Rybník o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Rybník

Rok 2011
1/2011 VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ ...
3/2011 DODATOK Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 3/2011 nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Rybník
4/2011 VZN o miestnych daniach na území Obce Rybník na kalendárny rok 2012 a dalšie zdanovacie obdobia
5/2011 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Rybník na kalendárny rok 2012 a dalšie zdanovacie obdobia

Rok 2010
2/2010 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rybník na kalendárny rok 2011

Rok 2009
1/2009 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výšky úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Rybník
2/2009 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Rybník

Rok 2008
1/2008 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
3/2008 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rybník
4/2008 DODATOK Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 4/2008
5/2008 VZN o o sadzobníku cien za služby poskytované obcou

Rok 2004
14/2004 VZN o určení školského obvodu ZŠ Rybník
/ Návrh ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE RYBNÍK


Náhodná fotografia

powered by 3d panorámy