Zverejnenie zámeru priameho predaja
Kontakty
O obci....
Fotogaléria obce....
Samospráva....
Povinné zverejňovanie....
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Voľby....
Spoločenské organizácie....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Spoločenská rubrika....
Zaujímavosti v našej obci....
NOVINY
Revit. verejných priestr.....
Protipovodňové opatrenia
Obecný Internet


Dátum pridania: 25.04.2018        Počet zobrazení: 197          tlačiť článok

Zverejnenie zámeru priameho predaja

Zverejnenie zámeru priameho predaja

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce  s výzvou na podávanie cenových ponúk                                                     

0bec Rybník so sídlom 935 23 Rybník, Hlavná 2,  IČ0: 00307424 podľa § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona číslo 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov  v súlade s uznesením  Obecného zastupiteľstva Obce Rybník  č. 373/24/2018 zo dňa 22.3.2018

 

                                         z v e r e j ň u j e   z á m e r

 

 predať  nehnuteľný majetok – pozemky

1. parcela  registra „C“, parc. číslo 1389/50 o výmere 575 m2, druh orná pôda, evidovaná Okresným úradom Levice, Katastrálny odbor, okres Levice, obec: Rybník, katastrálne územie Rybník na liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku, bez právnych vád a obmedzení. Všeobecná  hodnota  majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 5/2018 zo dňa 4.3.2018 vypracovaným znalcom z odboru poľnohospodárstva Ing. Danou Lančaričovou vo výške 3,34 EUR/m2 a za celú výmeru vo výške 1920,50EUR

2. parcela registra „C“, parc. číslo 1389/51 o výmere 575 m2, druh orná pôda, evidovaná Okresným úradom Levice, Katastrálny odbor, okres Levice, obec: Rybník, katastrálne územie Rybník na liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku, bez právnych vád a obmedzení.  Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 5/2018 zo dňa 4.3.2018 vypracovaným znalcom z odboru poľnohospodárstva Ing. Danou Lančaričovou vo výške 3,34 EUR/m2 a za celú výmeru vo výške 1920,50 EUR

 

       priamym predajom

a vyzýva záujemcov na predloženie cenových ponúk na kúpu vyššie  uvedených nehnuteľností

 

Podmienky priameho predaja:

a)  najnižšia cenová ponuka na kúpu nehnuteľností  predstavuje sumu 15 EUR za 1m2

b) nehnuteľnosti sa predávajú ako 2 celky

c) rozhodujúcou pre priamy predaj bude najvyššia cenová ponuka záujemcu

d) v prípade rovnakej cenovej ponuky rozhoduje skorší čas doručenia ponuky

e) náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a na konanie o vklade vlastníckeho práva bude  niesť kupujúci

f) predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať len do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov

g) záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku, v prípade, že podá viacero cenových ponúk všetky budú vylúčené z priameho predaja

h) v prípade zistenia nepravdivých údajov v cenovej ponuke, bude to mať za následok vylúčenie z procesu hodnotenia

i) Obec Rybník si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, priamy predaj ukončiť ako neúspešný, prípadne priamy predaj zrušiť

j) záujemca s podaním cenovej ponuky je povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach,  o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom  získavania informácií ohľadom priameho predaja

k) vybraný záujemca je povinný kúpnu zmluvu uzavrieť do 30 dní odo dňa oznámenia predávajúceho vo veci ohľadom úspešnosti ponuky

l) v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo zmarenia uzavretia zmluvy o prevode  obecného majetku je každá zmluvná strana, ktorá zavinila neuzavretie zmluvy povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 1500,00 EUR

m) vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi trojčlenná komisia ustanovená predávajúcim

n) zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom

 

Cenové  ponuky je potrebné doručiť v termíne do 31.5.2018 do 12,00 hod. osobne na obecný úrad Obce Rybník alebo poštou na adresu: Obec Rybník so sídlom 935 23 Rybník, Hlavná 2  s nasledujúcim obsahom:

  • písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom „PRIAMY PREDAJ-NE0TVÁRAŤ“
  • označenie záujemcu/záujemcov  fyzickej osoby: meno, priezvisko rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, číslo telefónu
  • označenie záujemcu právnickej osoby: obchodné meno, právna forma,  sídlo, IČ0, identifikácia obchodného registra, označenie štatutárneho zástupcu,  číslo telefónu s pripojením aktuálneho výpisu z obchodného registra
  • označenie nehnuteľností – podľa údajov uvedených vo zverejnenom  zámere predaja
  • uvedenie výšky cenovej ponuky,
  • uvedenie formy nadobudnutia vlastníctva: výlučné, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  • vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov záujemcu na základe zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
  • čestné vyhlásenie záujemcu fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zák. č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí a teda, že nie je starostom obce, poslancom obecného zastupiteľstva, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, prednostom obecného úradu, zamestnancom obce, hlavným kontrolórom obce,  ani blízkou osobou uvedených osôb ( blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu )
  • čestné vyhlásenie záujemcu právnickej  osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 7 zák. č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí a teda, že zakladateľ, vlastník obchodného podielu, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu právnickej osoby nie je starostom obce, poslancom obecného zastupiteľstva, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, prednostom obecného úradu, zamestnancom obce, hlavným kontrolórom obce,  ani blízkou osobou uvedených osôb ( blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu ); to neplatí ak ide o záujemcu právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel
  • podpis záujemcu.

 

 

Bližšie informácie  poskytne starosta obce Ing. Imrich Králik osobne na obecnom úrade, alebo tel. kontakt: 036/6324216, e-mail: starosta@obecrybnik.sk

 


Súvisiace odkazy: Občan, , ,


Náhodná fotografia

powered by 3d panorámy