Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Rybník

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Rybník (IČO: 42051932)

 

- bolo zaregistrované v roku 1996 ako spoločenstvo bez právnej subjektivity s počtom spoločníkov 469, predsedom spoločenstva v tom roku bol Jozef Varga a tajomníkom Ondrej Halaj a v roku 2007 bolo spoločenstvo zapísané so zmenou v registri a to s právnou subjektivitou a počtom spoločníkov 516. Spoločenstvo vzniklo ako spoločenstvo oprávnených dedičov podielov spoločnej nehnuteľnosti zapísaných v pozemnoknižnej vložke. Základný majetok spoločenstva tvoria lesné pozemky a ostatné plochy v katastrálnom území Rybník.

Orgánmi spoločenstva sú valné zhromaždenie, výbor a dozorná rada.

Výbor: Vojtech Ižold – predseda (0911 931 941)

             Ing. Eva Sedliaková – podpredseda

           

Dozorná rada: Ľuboš Herc – predseda (0911 068 074)

                           Pavol Harmady – člen

                           Vladimír Ďurovský - člen

Výbor je štatutárnym a výkonným orgánom, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu spoločenstva.

Pozemkové spoločenstvo Rybník bolo založené za účelom spoločného racionálneho hospodárenia na spoločnej nehnuteľnosti, vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s tým súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov, hospodáriť v lesoch a na vodných plochách. Cieľom spoločenstva nie je len ťažba dreva, ale aj zalesňovanie a cielená starostlivosť o tento les a trávnaté porasty, z ktorých asi najväčší úpadok počas minulých rokov zaznamenali Prieložky, ktoré postupne budú znova pretvárané do bývalej podoby. Na zveľaďovaní  majetku spoločenstva sa musia podieľať všetci spoločníci, aby budúce generácie mohli v tomto diele úspešne pokračovať.