Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rybníku


I. Č A S Ť


Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rybníku (ďalej len rokovací
poriadok) upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania
obecného zastupiteľstva, jeho uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne
záväzných nariadení (ďalej len nariadenia) a ďalších rozhodnutí, spôsob
kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.
2. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších
zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné
zastupiteľstvo podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a podľa ostatných
platných právnych predpisov.


Článok 2
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo v Rybníku (ďalej len obecné zastupiteľstvo) vykonáva
svoju pôsobnosť v súlade s platnou právnou úpravou.1/
2. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach,
ktoré nie sú výslovne uvedené v zákone o obecnom zriadení, prípadne v iných
všeobecne záväzných právnych predpisoch. Nesmie pritom však zasiahnuť do
výhradnej právomoci starostu obce2/ ani iného orgánu alebo organizácie.


Článok 3
Spôsob volieb obecnej rady
1. Obecnú radu (ďalej len rada) ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
obecného zastupiteľstva zriaďuje obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného
zastupiteľstva.
2. Pokiaľ je rada zriadená, počet jej členov a zloženie vychádza z platnej
právnej úpravy.3/
3. Členov rady volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Radu a jej
členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Pre voľbu a odvolanie
členov rady sa použijú príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení.
4. Členov rady volí obecné zastupiteľstvo na základe návrhu jednotlivých
politických strán, hnutí a nezávislých poslancov.
5. O návrhoch na členov rady hlasuje obecné zastupiteľstvo verejným
hlasovaním.
6. Pokiaľ obecné zastupiteľstvo schváli uznesením, že o návrhoch na členov
rady bude hlasovať tajne, schváli zároveň volebnú komisiu a volebný poriadok.


Článok 4
Zmeny v zložení obecného zastupiteľstva a jeho orgánov
1. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zaniká v súlade s platnou právnou
úpravou.4/
2. Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len poslanec) sa môže svojho
mandátu vzdať z akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu.
3. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené
ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho
účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno
vziať späť.
4. K zániku poslaneckého mandátu prijíma obecné zastupiteľstvo uznesenie,
v ktorom konštatuje zánik mandátu poslanca.
5. Ak sa uvoľní v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca ako
náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do obecného
zastupiteľstva v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca. V
prípade rovnosti hlasov sa postupu
právnou úpravou8/ (ďalej len zákonné obecné zastupiteľstvo).


Článok 6
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
1. Ustanovujúce, t.j. prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách do
orgánov samosprávy obcí zvoláva starosta zvolený v predchádzajúcom
volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
2. Prvé zasadnutie otvorí a vedie starosta zvolený v predchádzajúcom
volebnom období až do zloženia sľubu novozvoleného starostu.
3. Predseda alebo poverený člen volebnej komisie informuje zasadnutie
obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb starostu a poslancov.
4. Novozvolený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva zložia sľub
v súlade s platnou právnou úpravou.
5. Po zložení sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva sa novozvolený starosta ujíma vedenia zasadnutia, určí
zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a uznesení, skrutátorov, navrhne
členov návrhovej komisie, členov volebnej komisie (ak by nastala tajná voľba) a
predloží návrh programu zasadnutia.
6. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa bodu 1
tohto článku, uskutoční sa 30. pracovný deň od vykonania volieb zákonné
obecné zastupiteľstvo. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto
zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak
nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
7. V prípade uskutočnenia zastupiteľstva podľa bodu 6 tohto článku,
zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva bez schválenia starostom
obecný úrad.
8. Obecný úrad oznámi termín konania zákonného obecného zastupiteľstva,
pričom v oznámení uvedie termín, miesto a čas konania obecného
zastupiteľstva. Oznámenie o termíne konania zákonného obecného
zastupiteľstva zašle poslancom zvoleným v predchádzajúcom volebnom
období, novozvoleným poslancom a predsedovi volebnej komisie. Oznámenie
zároveň zverejní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce najneskôr
3 dni pred zasadnutím zákonného obecného zastupiteľstva.


Článok 7
Príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo zvoláva starosta obce, ak zákon o obecnom zriadení
neustanovuje inak.9/
2. V rámci prípravy zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta určí miesto,
čas a program rokovania.
3. Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva obsahujú:
a/ názov materiálu podľa bodu rokovania obecného zastupiteľstva,
b/ meno a priezvisko spracovateľa s uvedením funkcie,
c/ meno, priezvisko a podpis predkladateľa s uvedením funkcie,
d/ údaj o prerokovaní v príslušnej komisii obecného zastupiteľstva a v obecnej
rade s dátumom prerokovania,
e/ návrh na uznesenie,
f/ samotný materiál, dôvodovú správu, prílohy, ak to vyžaduje zameranie
materiálu.
4. Dôvodová správa obsahuje:
a/ vyhodnotenie doterajšieho stavu,
b/ uvedenie dôvodu novej úpravy,
c/ odôvodnenie nových navrhovaných opatrení a riešení, spôsob ich realizácie,
administratívnu náročnosť, dopad na rozpočet obce a činnosť samosprávy.
Pokiaľ návrhy opatrení obsahujú variantné riešenia, je potrebné uviesť výhody
aj nevýhody jednotlivých variant a ktoré riešenie odporúča spracovateľ a
predkladateľ materiálu.
5. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi,
ostatnými všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami obce, uzneseniami
obecného zastupiteľstva a ďalšími normami obce.
6. Predkladať materiály obecnému zastupiteľstvu v súlade s navrhovaným
programom sú oprávnení:
a) starosta obce,
b) poslanci zastupiteľstva,
c) hlavný kontrolór,
d) ďalší zamestnanci alebo vedúci zamestnanci Obce Rybník
e) riaditelia organizácií zriadených a založených obcou,
f) odborne spôsobilé osoby, pokiaľ platná právna úprava odbornú spôsobilosť
vyžaduje a je predkladaný materiál, ktorý spracovávali (napr. pri spracovaní
územného plánu môže ho spracovať len odborne spôsobilá osoba).
7. Komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými
obecným zastupiteľstvom. Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k
nim pripomienky a stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenia a prijímajú k nim
odporúčania.
8. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného
zastupiteľstva pripravujú pracovníci obecného úradu. Materiály predkladané
obecnému zastupiteľstvu najskôr prerokuje obecná rada (pokiaľ je zriadená) s
výnimkou materiálov predkladaných starostom obce. Hlavný kontrolór,
predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu.
9. Ak je navrhovateľom materiálu poslanec alebo skupina poslancov, za obsah
predkladaného materiálu zodpovedá poslanec alebo skupina poslancov, ktorá
materiál predkladá.
10. Návrh pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva spolu s materiálmi
sa zasiela poslancom najneskôr 5 dní pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva.
11. V prípade zvolania neplánovaného obecného zastupiteľstva a konania
zákonného obecného zastupiteľstva sa pozvánka a materiály zasielajú
poslancom 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.


Článok 8
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
1. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a
obyvateľov obce sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastňujú aj ďalší
pozvaní.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom
rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
3. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie obecného
zastupiteľstva vedie starosta obce, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp.
poverený poslanec (ďalej len predsedajúci).
4. Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu.
5. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred
starostovi alebo tomu, kto rokovanie zvolal (napr. zástupca starostu, poverený
poslanec). Dôvod neúčasti sa vyznačí na prezenčnej listine.
6. V prípade, ak do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania
obecného zastupiteľstva nie je
18. Na slávnostnom rokovaní obecného zastupiteľstva starosta používa
insígnie.
19. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho
parlamentu, poslanec vyššieho územného celku, zástupca vlády alebo iného
štátneho orgánu, predsedajúci mu udelí slovo prednostne.
20. Zápisnica z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva je
poslancom predložená na rokovaní nasledujúceho plánovaného obecného
zastupiteľstva k nahliadnutiu.


III. Č A S Ť


Článok 9
Príprava uznesení obecného zastupiteľstva
1. Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s
materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a
poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov.
2. Podklady pre návrhy uznesení pripravujú spravidla spracovatelia a
predkladatelia materiálu, podľa potreby za súčinnosti ďalších orgánov obecného
zastupiteľstva (rady, komisií, ako aj riaditeľov obcou zriadených alebo
založených organizácií, hlavného kontrolóra a pod.).
3. Predbežný súhrnný návrh uznesení z týchto podkladov spracováva poverený
zamestnanec obce.
4. Záverečný návrh uznesenia spracuje a obecnému zastupiteľstvu predkladá
predsedajúci.
5. Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie v každej veci, ktorá bola na
zasadnutí prerokovaná ako osobitný bod a to ihneď po jeho prerokovaní, pričom
vychádza z návrhu na uznesenie, ktorý je k danému bodu predložený.
6. Pri ukladaní úloh v uzneseniach musia tieto byť formulované jasne, konkrétne
a adresne, t.j. ktorému subjektu sa úloha ukladá (funkcia, prípadne meno) aké
úlohy sa ukladajú a termín ich splnenia.


Článok 10
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
1. O každom návrhu rozhoduje obecné zastupiteľstvo hlasovaním.
2. Obecné zastupiteľstvo je schopné sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých jeho poslancov.
3. Na platné uznesenie vrátane pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak zákon o
obecnom zriadení alebo tento rokovací poriadok neustanovuje inak.
4. Na schválenie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva.
5. Procedurálne návrhy, ku ktorým sa neprijíma uznesenie v písomnej forme
(napr. ukončenie rozpravy, udelenie slova neposlancovi, vyhlásenie prestávky a
pod.) sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov,
pokiaľ tento rokovací poriadok neustanovuje inak.
6. O procedurálnych návrhoch sa hlasuje bez rozpravy.
7. V prípade, že je predložený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých
zneniach, schválením jedného znenia sa ostatné považujú za neprijaté.
8. V prípade, že obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo
žiadne z navrhovaných znení, predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží
na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
9. Pri prijímaní nariadenia sa najprv hlasuje o pozmeňovacích návrhoch a to
v takom poradí, ako boli predložené a potom o nariadení ako celku. O
pozmeňovacích návrhoch sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov.
10. Hlasuje sa spravidla verejne zdvihnutím ruky. Ktorýkoľvek z poslancov môže
navrhnúť, aby sa hlasovalo tajne, prostredníctvom hlasovacích lístkov.
O takomto návrhu rozhoduje obecné zastupiteľstvo bez rozpravy nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov.
11. Jednotlivé hlasovanie sa nesmie prerušiť ani opakovať, ak ide o ten istý
návrh, vo výnimočných prípadoch sa postupuje podľa odseku 16 tohto článku.
12. Počas hlasovania nesmie predsedajúci nikomu udeliť slovo.
13. Po ukončení hlasovania o návrhu na uznesenie, predsedajúci vyhlási
výsledok hlasovania tak, že oznámi počet prítomných poslancov, počet hlasov
za návrh, proti nemu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a prípadne
počet tých poslancov, ktorí hoci boli prítomní, sa na hlasovaní nezúčastnili.
14. Poslanec obecného zastupiteľstva, ak o to požiada, má právo na
zaprotokolovanie svojho stanoviska k návrhu na uznesenie.
15. V prípade, že sa pri rokovaní obecného zastupiteľstva vyskytnú nové
okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predložený
materiál a návrh uznesenia, rozhodne obecné zastupiteľstvo uznesením o
vrátení materiálu na prepracovanie predkladateľovi s tým, že určí, kedy bude o
veci opätovne rokovať.
16. Vo výnimočných prípadoch, ak je zrejmé, že uznesenie je v rozpore so
zákonom, alebo sú v ňom uvedené nesprávne, prípadne neaktuálne údaje, je
možné ho zrušiť alebo zmeniť.
17. Na schválenie zmeny alebo zrušenie uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva s
výnimkou uznesenia, kde je potrebná trojpätinová väčšina.
18. Uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce a overovatelia,
nariadenie obce podpisuje starosta obce. Uznesenia sú číslované chronologicky
od začiatku do konca volebného obdobia.
19. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa zverejňujú spôsobom v obci
obvyklým do 3 dní odo dňa podpísania starostom obce (na úradnej tabuli obce,
na internetovej stránke obce a pod.).
20. Návrh nariadenia obce sa zverejní najmenej 15 dní pred rokovaním
obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce. Vyvesením začína plynúť 10 dňová lehota, počas
ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia.
(lehoty sú zo zákona, nie je možné ich skracovať, len predlžovať, t.j. môže byť
nariadenie zverejnené viac ako 15 dní a pripomienkovať sa môže viac ako 10
dní, ale nie menej, výnimka je ďalej).
21. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je potrebné
na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na
majetku, sa postup podľa bodu 20 tohto článku nepoužije.
22. Vyhodnotenie pripomienok k nariadeniu uskutoční predkladateľ nariadenia s
príslušnou komisiou, ak je zriadená. Toto vyhodnotenie sa predloží poslancom
najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva v písomnej forme.
23. Schválené nariadenie obce sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná
vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 15 dní , účinnosť nariadenie
nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je stanovený neskorší
začiatok účinnosti.
24. Nariadenie je prístupné každému občanovi na obecnom úrade a na
internetovej stránke obce.
25. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné
na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na
majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.


Článok 11
Výpisy uznesení obecného zastupiteľstva
1. Výpisy uznesení vyhotovuje a za ich správnosť zodpovedá poverený
zamestnanec obce.
2. Výpis uznesenia sa vyhotovuje len na jedno uznesenie, okrem uznesení,
ktoré spolu neoddeliteľne súvisia (napr. uznesenia týkajúce sa nakladania s
majetkom obce, kedy sa rozhoduje o prípadoch hodných osobitného zreteľa).
3. Výpis uznesenia vyhotovuje poverený zamestnanec tak, že v spodnej časti
výpisu na ľavej strane uvedie text: za správnosť, meno a priezvisko povereného
zamestnanca a podpis. Na pravej strane uvedie meno a priezvisko starostu,
funkciu spolu so skratkou v. r.. Týmto nie je dotknuté oprávnenie starostu obce
podpisovať v prípade potreby výpis uznesenia.
4. Výpis uznesenia sa opatrí okrúhlou pečiatkou s erbom obce.


IV. Č A S Ť


Článok 12
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
1. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa doručujú (v písomnej alebo e-mailovej
podobe,...) po podpise oprávnených osôb do 3 dní odo dňa podpisu starostu:
a/ poslancom obecného zastupiteľstva
b/ zástupcovi starostu obce,
c/ hlavnému kontrolórovi
d/ riaditeľom organizácií zriadených a založených obcou.
2. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva vykonáva hlavný
kontrolór na každom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Správy o
výsledkoch vykonanej kontroly predkladá hlavný kontrolór obce na každom
najbližšom zasadnutí plánovaného obecného zastupiteľstva po vykonaní
kontroly.


Článok 13
Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
1. Interpeláciou je otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie
zákonov, nariadení a interných noriem obce.
2. Poslanec môže interpelovať starostu a členov rady (ak je zriadená) vo
veciach, týkajúcich sa výkonu ich práce.
3. Poslanec je oprávnený požadovať vysvetlenia od riaditeľov organizácií
zriadených alebo založených obcou, vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.
4. Poslanec je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a
právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach
týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.
5. Poslanec je oprávnený požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo
veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
6. Interpelácie, požadované vysvetlenia a informácie, sú pravidelnou súčasťou
programu zasadnutí plánovaného obecného zastupiteľstva.
7. Interpelácia, požadované vysvetlenie a informácia sa podáva písomne
predsedajúcemu. Poslanec môže predniesť interpeláciu, požiadavku na
vysvetlenie a požiadavku o informáciu aj ústne v rámci bodu programu
zasadnutia určeného na interpelácie. Písomné znenie interpelácie,
požadovaného vysvetlenia a informácie poslanec bezodkladne, najneskôr do 3
dní, doručí zapisovateľke.
8. Interpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie a informáciu je povinný
písomne odpovedať do 30 dní odo dňa konania obecného zastupiteľstva.
9. Interpelácie sa do programu rokovania neplánovaného a zákonného
zastupiteľstva nezaraďujú.
10. Písomné znenie interpelácie, požadovaného vysvetlenia a informácie
poslancov prednesených na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa prikladajú
k zápisnici.


Článok 14
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva
1. Prípravu, organizačné a technické zabezpečenie zasadnutí obecného
zastupiteľstva vykonávajú zamestnanci obce podľa pokynov starostu obce.
2. O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:
a/ dátum a miesto zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b/ kto zasadnutie viedol,
c/ koľko poslancov bolo prítomných, menovite neprítomných a ospravedlnených,
d/ informácia o overení zápisnice z minulého zasadnutia a mená novourčených
overovateľov zápisnice,
e/ navrhnutý a schválený program rokovania,
f/ aké interpelácie, požiadavky o vysvetlenie a požiadavky o informácie boli
vznesené,
g/ kto hovoril v rozprave k jednotlivým bodom programu, stručný obsah jeho
vystúpenia, najmä ak predložil návrh na zmenu uznesenia,
h/ výsledky hlasovania (v prípade verejného hlasovania menovite).
3. Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje najneskôr do 5
dní od jeho uskutočnenia.
4. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta obce, overovatelia a zapisovateľka.
5. Overená a schválená zápisnica je uložená spoločne s príslušnými podkladmi,
prílohami, uzneseniami na obecnom úrade.
6. Súčasťou zápisnice sú originály:
a) prezenčnej listiny,
b) úplných textov predložených návrhov, uznesení a iných dokumentov, ktoré
boli predmetom rokovania obecného zastupiteľstva. Prílohou je menovité
hlasovanie poslancov o jednotlivých návrhoch uznesení.
7. Originál zápisníc, vrátane originálnych príloh a originály uznesení sú po dobu
určenú v registratúrnom poriadku obce uložené v obci a po ukončení úložnej
doby sa odovzdávajú do príslušného štátneho archívu.


V. Č A S Ť


Článok 15
Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia
1. Ak sa počas zasadnutia obecného zastupiteľstva vyskytne pochybnosť o
správnosti postupu podľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje o ďalšom
postupe predsedajúci po konzultácii so subjektom s hlasom poradným.
2. Zmeny, doplnky a návrh nového rokovacieho poriadku schvaľuje obecné
zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva.
3. Poslanci a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú
povinné riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho
ustanovenia.
4. Dňom účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa ruší doterajší rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Rybníku dňa 20.12.1994 uznesením č.2/1994-OZ/III.
5. Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rybníku
dňa 26.augusta 2010 uznesením č. 28/2010-OZ/V.
6. Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom
1.9.2010

 

 

 

 

 


1/ najmä § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
2/ najmä § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3/ § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4/ 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
5/ § 44 ods. 2 a 3 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov
6/ § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
7/ § 11a, § 13a ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
8/ § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
9/ § 12 ods. 1,2, 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov