Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prihlásenie psa do evidencie a na daňovú povinnosť

Prihlásenie psa do evidencie a na daňovú povinnosť

1.Kedy vzniká povinnosť prihlásiť psa do evidencie ?

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov.

Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Evidenciu vedie obce Rybník.

Do evidencie sa zapisuje najmä:

 1. Evidenčné číslo psa,
 2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
 3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
 4. umiesenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava ,ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
 5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
 6. úhyn psa,
 7. strata psa.

2.Odovzdajte vyplnené tlačivo – Prihlásenie psa do evidencie v podateľni OcÚ Rybník

3.Dostanete evidenčnú známku psa, ktorú pes nosí na obojku

Evidenčná známka psa:

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

4.Podajte daňové priznanie k dani za psa v kancelárii OcÚ Rybník.

„Všeobecne záväzné nariadenie obce Rybník č. 5/2019 o miestnych daniach“

D A Ň  Z A  P S A

 • 1

Sadzba dane

Správca dane ustanovuje na území obce Rybník sadzbu dane za psa 6,- eurá za každého psa za kalendárny rok .

 • 2

Splnomocňovacie ustanovenie

Správca dane ustanovuje, že oslobodenie od dane za psa sú poľovné psy, občania nad 70. rokov a držitelia preukazu ZŤP, ZŤPS v počte 1 pes na rodinu.

Stratili ste evidenčnú známku psa ?

1.V podateľni OcÚ nahláste stratu známky.

 1. V pokladni zaplatíte 3,50€ pokutu za stratu evidenčnej známky, po zaplatení vám vydajú novú.

 

Odhlásenie psa z evidencie a daňovej povinnosti

1.Odovzdajte vyplnené tlačivo Odhlásenie psa z evidencie v podateľni OcÚ.

 1. Zároveň odovzdajte evidenčnú známku psa (v opačnom prípade musíte zaplatiť 3,50€ za stratu známky).

3.Odhláste psa z daňovej povinnosti v kancelárii OcÚ.

 

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný

 

„"Všeobecne záväzné nariadenie obce Rybník č. 1/2014 O podmienkach držania psov na území obce Rybník"

Priestupky

1.Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a.) neoznámi Obci Rybník, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b.) neprihlási psa do evidencie,

c.) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené vo VZN

d.) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

e.) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

f.) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

 1. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak :

a.) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b.) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c.) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

d.) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e.) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f.) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

 1. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) môže Obec Rybník uložiť pokutu do 165€ a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) môže obec Rybník uložiť pokutu do 65€.
 2. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva Obec Rybník a v blokovom konaní orgán Policajného zboru.
 3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch – zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 4. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce Rybník, okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

 

Kontrola činnosti

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obec Rybník prostredníctvom poverených osôb, ktorí sú oprávnení ukladať a vyberať pokuty v zmysle právnych predpisov. Poverenými osobami sú určení zamestnanci Obce Rybník, poslanci Obecného zastupiteľstva, členovia komisií OZ v Rybníku a hlavný kontrolór Obce Rybník.

 

 

 

 

Ako vybaviť pohrebné obrady

Čo je potrebné k pohrebným obradom?

 

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Budete kontaktovaný personálom z nemocnice, ktorí vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený (patológia). Vtedy stačí prísť do pohrebnej služby a dojednať príslušné náležitosti o poslednej rozlúčke.

Ak nastalo úmrtie doma

 • V prvom rade je potrebné zavolať lekára(pohotovosť – č. tel.: 155 alebo 112).
 • Po vykonaní tejto prehliadky odporúčame kontaktovať pohrebnú službu. Takisto pripravte oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný.
 • Ak využijete služby pohrebníctva pri vybavovaní úmrtného listu, nemusíte ísť na Matričný úrad  pohrebníctvo vybaví úmrtný list za vás. V pohrebníctve predložíte nasledovné doklady:
  • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár,
  • občiansky preukaz zosnulého,
  • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.

 

Ak máte záujem o cirkevný pohreb:

 • Kontaktuje Farský úrad Rybník č. 0909 250 500
 • Dohodnete si dátum a čas pohrebného obradu (sv. omše, modlenia)
 • Organistu zabezpečuje Farský úrad (v prípade ak máte záujem o vlastného organistu je potrebné vopred informovať Farský úrad)

 

Následne kontaktujete Obecný úrad Rybník tel. č0911 420 770 - matrikárka Mgr. Lenka Kubasová

Matrikárke obce oznámite:

 • údaje o zomrelej osobe
 • termín pohrebných obradov
 • informácie na hlásenie do obecného rozhlasu
 • stručné informácie na spracovanie smútočného príhovoru, ktorý je súčasťou pohrebných obradov
 • pohrebných obradov sa zúčastňuje okrem pána farára matrikárka obce
 • je zvykom zahrať obľúbenú pieseň zosnulej osoby na konci smútočného obrad.

 

Obec Vám poskytne:

 • tlačivo o účasti na pohrebe (pre zamestnávateľa)
 • tlačivo - podklad pre rečníka na pohrebných obradoch, kde uvediete aj Vaše želanie, ktoré bude súčasťou rozlúčky
 • vyberiete obľúbenú pieseň zomrelého, ktorú je zvykom hrať na konci smútočných obradov
 • na protipodpis kľúče od domu smútku, ktoré je potrebné odovzdať po ukončení obradu a uzamknutí domu smútku späť pracovníčke obecného úradu
 • ozvučenie, zabezpečenie hudby a speváka
 • zaplatíte poplatok za prenájom domu smútku v sume 30 € (v sume je zahrnuté: energie – chladnička, upratovanie a príprava domu smútku na obrady, odmena speváka)
 • v dome smútku je stojan na fotografiu zosnulého (veľkosť A4)
 • pre najbližšiu rodinu je priamo pri vchode k domu smútku rezervované jedno parkovacie miesto (ostatné na parkovisku oproti), vyhradené miesto pre obec a farský úrad prosím nechajte voľné

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
prihlasenie-psa-do-evidencie Veľkosť: 76.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2020
odhlasenie-psa-z-evidencie Veľkosť: 75.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2020
priznanie-k-dani-za-psa Veľkosť: 799.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2020
potvrdenie-o-podani-priznania-k-dani-za-psa-pa-a-nhp Veľkosť: 128 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2020
poucenie-k-vyplneniu-priznania-k-dani-za-psa-pa-a-nhp Veľkosť: 257.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2020