Obec Rybník

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrybnik.sk  je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa  Výnosu MF SR o štrandardoch pre informačné systémy verejnej správy  (č.312/2010 Z.z.). 

 

Správca obsahu:

Obec Rybník

Hlavná 2

93523 Rybník

IČO: 00307424

DIČ: 2021022927

tel.: 036 634 21 51, 036 632 42 16 
fax: 036 632 42 16

 

Ing. Daniela Trňanová, starostka obce

tel.č. 036/6324216  0905 526 475
e mail: starosta@obecrybnik.sk

 

Podatelňa: podatelna@obecrybnik.sk

 

Zamestnanci Obecného úradu

Anna Smadišová

účtovníctvo, dane a miestne poplatky, evidencia hrobových miest, rozhodnutia o určení súpisných čísiel, stavebné konanie, výrub drevín
tel. č.036/6342151
 e mail:uctovnicka@obecrybnik.sk

Mgr. Lenka Kubasová

matrika, register obyvateľov, register adries, osvedčovanie podpisov a listín, pokladňa, evidencia SHR, 
tel. č. 036/6342151 
 e mail: podatelnapam@obecrybnik.sk

Blažena Švecová

správa majetku a budov, materiálno - technické zabezpečenie podujatí, hlásenie opráv a porúch, agenda CO, knižnica, hlásenia do obecného rozhlasu
tel.č. 036/6342151  e mail: info@obecrybnik.sk

Dagmar Nagyová

mzdy a personalistika, opatrovateľská služba,starostlivosť o ŽP,agenda menších obecných služieb § 10, § 12 Zákona o hmotnej núdzi, 
tel.č. 036/6342151  
e mail: redakcia@obecrybnik.sk

Ing. Kristína Hercová

pracovník prvého kontaktu, podateľňa, hlásenia do obecného rozhlasu, admin web stránky obce,  evidencia pošty. 
e mail: asistent@obecrybnik.sk 

Ing. Miroslava Kubicová

administratívna pracovníčka, sekretariát starostky obce, agenda zasadnutia OZ tel.č.036/6324216
e mail: podatelna@obecrybnik.sk 

Miroslav Považan

koordinátor obecných služieb
tel.č. 0904 305 152 e mail: info@obecrybnik.sk

 

 

Kompetencie:

Obec Rybník je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).