Obec Rybník

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrybnik.sk  je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa  Výnosu MF SR o štrandardoch pre informačné systémy verejnej správy  (č.312/2010 Z.z.). 

 

Správca obsahu:

Obec Rybník

Hlavná 2

93523 Rybník

IČO: 00307424

DIČ: 2021022927

tel.: 036 634 21 51, 036 632 42 16 
fax: 036 632 42 16

Podatelňa: podatelna@obecrybnik.sk

Starostastarosta@obecrybnik.sk

Účtovničkauctovnicka@obecrybnik.sk

Redakcia: redakcia@obecrybnik.sk

Matrika: podatelna@obecrybnik.sk

 

 

 

Kompetencie:

Obec Rybník je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).