Obec Rybník
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Zásady odmeňovania

poslancov obecného zastupiteľstva obce Rybník a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom

 

Čl. 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom pri zohľadňovaní úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
 2. Poslancom poskytuje Obec Rybník odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

Čl. 2

PREDMET ÚPRAVY

 

 Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien:

 1. poslancom obecného zastupiteľstva,
 2. neposlancom - členom komisií, zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

 

Čl. 3

ODMENA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

 1. Poslancovi sa poskytuje odmena vo výške 20 €  za každú účasť na obecnom zastupiteľstve. 
 2. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy (pri aktívnej činnosti, moderovaní a prejavoch na obecných podujatiach, súčinnosti pri riešení náhlych situácií pred ohrozením obce, súčinnosti pri predchádzaní škodám a ich odstránení). Odmena sa udeľuje na základe vlastného uváženia starostu obce alebo na návrh niektorého z poslancov. Výšku odmeny stanovuje starosta obce. Táto odmena sa poskytuje z rozpočtových prostriedkov obce.
 3. Vyplatenie odmien uvedených v tomto článku sa vzájomne nevylučujú.
 4. Poslancom nepatrí odmena člena obecnej rady, predsedu a členov komisie obecného zastupiteľstva.
 5. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili do zápisnice OZ, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny.
 6. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

Čl. 4

ODMENA ČLENOV KOMISE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

 1. Členovi komisie obecného zastupiteľstva, neposlancovi, patrí odmena vo výške 7,00 € za účasť na zasadnutí komisie.
 2. Členovi za neúčasť na zasadaní komisie odmena nepatrí.

 

 

 Čl. 5

VÝPLATA ODMENY

 

 1. Odmena poslanca podľa článku 3 odsek 1 bude vyplatená jedenkrát ročne za výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.
 2. Odmena člena komisie neposlanca podľa článku 4 odsek 1 sa vypláca raz ročne za zasadnutia príslušnej komisie na základe doložených prezenčných listín
 3. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet.

 

Čl. 7

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad.

Účinnosť Zásad odmeňovania je od 1.5.2019

 1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 67/4/2019 dňa 16.4.2019.

 

 

V Rybníku 18.4.2019

                                                                        

Ing. Daniela Trňanová

       starostka obce