Obec Rybník

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Rybník
a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom

Obecné zastupiteľstvo Obce Rybník v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Rybník a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.

Čl. 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom pri zohľadňovaní úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
 2. Poslancom poskytuje Obec Rybník odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čl. 2

PREDMET ÚPRAVY

 Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien:

 1. a)poslancom obecného zastupiteľstva,
 2. b)  zástupcovi starostu
 3. d)neposlancom - členom komisií, zriadených obecným zastupiteľstvom.

Čl. 3

ODMENA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

 1. Poslancovi sa poskytuje odmena vo výške 20,79 EUR BRUTTO ( po zdanení cca 15 EUR NETTO ) za každú účasť na obecnom zastupiteľstve  
 2. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy Odmena sa udeľuje na základe vlastného uváženia starostu obce alebo na návrh niektorého z poslancov. Výšku odmeny stanovuje starosta obce. Táto odmena sa poskytuje z rozpočtových prostriedkov obce.
 3. Vyplatenie odmien uvedených v tomto článku sa vzájomne nevylučujú.
 4. Poslancom nepatrí odmena člena obecnej rady, predsedu a členov komisie obecného zastupiteľstva.

 

 

 1. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili do zápisnice OZ, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny.

 

Čl. 4

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE

 

 1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 171 EUR BRUTTO ( po zdanení cca 120 EUR NETTO).
 2. Zástupcovi starostu nepatrí odmena poslanca obecného zastupiteľstva, odmena člena obecnej rady a odmena predsedu a členov komisie obecného zastupiteľstva.
 3. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Odmena sa udeľuje na základe vlastného uváženia starostu obce alebo na návrh niektorého z poslancov. Výšku odmeny stanovuje starosta obce. Táto odmena sa poskytuje z rozpočtových prostriedkov obce.
 4.  Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy      starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Čl. 5

ODMENA ČLENOV KOMISE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

 1. Členovi komisie obecného zastupiteľstva, neposlancovi patrí odmena vo výške 6,91 EUR BRUTTO (po zdanení cca 5 EUR NETTO ) za každú účasť na zasadaní komisie.
 2. Členovi za neúčasť na zasadaní komisie odmena nepatrí.

 

 

 Čl.6

VÝPLATA ODMENY

 

 1. Odmena poslanca podľa článku 3 odsek 1 bude vyplatená dvakrát ročne za výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.
 1. Odmena zástupcu starostu podľa článku 4 odsek 1 sa spracováva mesačne a vypláca sa v najbližšom výplatnom termíne za predchádzajúci mesiac.
 1. Odmena člena komisie neposlanca podľa článku 5 odsek 1 sa vypláca raz ročne za zasadnutia príslušnej komisie na základe doložených prezenčných listín
 2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet , prípadne v hotovosti v pokladni obecného úradu.

 

 

Čl. 7

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad.

Účinnosť Zásad odmeňovania je od 22.1.2015

 1. Tieto zásady rušia Poriadok odmeňovania obce Rybník čl. 2-4 obecného zastupiteľstva  schválené obecným zastupiteľstvom dňa 20. mája 1999.

Schválené uznesením OZ č.40/2/2015 zo dňa 22.1.2015. 

V Rybníku 22. januára 2015

 

                                                                        

starosta obce Rybník