Obec Rybník
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

POSTUP OBYVATEĽOV PRI VÝSKYTE LÍŠOK PRI OBYDLIACH

POSTUP OBYVATEĽOV PRI VÝSKYTE LÍŠOK PRI OBYDLIACH
Oznam

Niekoľko dní zo strany občanov evidujeme hlásenia o potulujúcej sa líške v intraviláne našej obce. Všetci sme nemilo prekvapení, keď pri prechádzaní ulicami narazíme  na zatúlanú líšku. Prostredie medzi domami nie je pre zviera prirodzené, no ľudí sa nebojí a neuniká z ich dohľadu. 

Obec Rybník vykonáva hlásenia na kompetentné orgány v snahe zabrániť možnému stretu zvieraťa s človekom. Naše hlásenia evidujú na OO PZ v Tlmačoch, pravidelne komunikujeme s poľovníkmi a žiadame listom Okresný úrad o mimoriadny odstreľ poľovnej zveri v intraviláne obce, a to v zmysle zákona. Riešením je § 56 ods. 7 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 (7) Ak vznikne potreba obmedziť stavy niektorého druhu zveri na nepoľovných plochách okrem farmových chovov, povoľuje lov zveri na týchto plochách na žiadosť ich užívateľov príslušný okresný úrad. Vykonaním lovu poverí okresný úrad užívateľa poľovného revíru, v ktorého obvode sa nepoľovné plochy nachádzajú. Ak sa nepoľovné plochy nachádzajú na hranici poľovných revírov, poverí vykonaním lovu užívateľa poľovného revíru s najdlhšou spoločnou hranicou.

Lov na nepoľovných pozemkoch (intravilán obce) je vo všeobecnosti zakázaný, možno ho vykonať len na základe výnimky. Použitie poľovnej zbrane v intraviláne je z bezpečnostných dôvodov obmedzené.

Obce nedisponujú oprávnenou osobou na odchyt voľne pohybujúceho sa divého zvieraťa. Na základe kompetentných sa občanom odporúča vytvoriť si v záhradách odchytné pasce na líšky nasledovným spôsobom: rúra dĺžky 1 m a  priemeru 18-20 cm sa kolmo zapustí do zeme a do nej sa umiestní návnada. Líška z takejto pasce už nevie uniknúť.

V predmetnej veci by však bolo najúčinnejšie zintenzívnenie lovu líšok na poľovných pozemkoch v tesnej blízkosti obce. Ak sa líška opäť vyskytne, je potrebné, aby občania kontaktovali poľovné združenie, alebo to oznámili priamo na tel. čísle 159.