Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Zásady hospodárenia s finančnými

prostriedkami obce Rybník

 

Obecné zastupiteľstvo v Rybníku na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady  hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rybník (ďalej len „Zásady“).

 

Časť I.
Úvodné ustanovenia


Čl. 1
Účel 

Tieto zásady upravujú:

 1. Postavenie a funkciu rozpočtu obce Rybník  (ďalej len „obec“).
 2. Rozpočtový proces obce .
 3. Zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie obce .
 4. Finančnú kontrolu.
 5. Hospodárenie rozpočtovej organizácie obce .

 

Čl. 2
Pojmy

Na účely týchto Zásad sú definované nasledovné  pojmy:

Rozpočet                                                        Rozpočet obce je základný nástroj finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom  roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

 

Viacročný rozpočet                                        Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

 

Rozpočtový proces                                        Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane zmien,  vrátane prípravy a schvaľovania záverečného účtu obce.

 

Návrh rozpočtu                                              Návrh rozpočtu je ucelený súbor rozpočtových požiadaviek.

 

Rozpočtový harmonogram                            Rozpočtový harmonogram je dokument, stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh, ktoré vyplývajú z rozpočtového procesu. Rozpočtový harmonogram určuje výstupy úloh a zodpovednosť za ich plnenie.

 

Rozpočtová požiadavka                                Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov obce a súbor odhadov príjmov obce. Rozpočtová požiadavka sa predkladá v štandardizovanej forme.

 

Požiadavka na zmenu rozpočtu                     Požiadavka na zmenu rozpočtu je súbor plánovaných výdavkov obce a súbor odhadov príjmov obce, ktorá sa líši od rozpočtovej požiadavky. Požiadavka na zmenu rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.

 

Finančné plnenie rozpočtu                             Finančné plnenie rozpočtu je plnenie príjmov a výdavkov mesta podľa schváleného rozpočtu obce.

 

 

 

 

 

Časť II.
Rozpočet obce.

 

Čl. 3
Základné ustanovenia

 1. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári.
 2. Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou najmenej na tri rozpočtové roky, ako tzv. viacročný rozpočet.
 3. Viacročný rozpočet obce tvorí:
 4. a)rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
 5. b)rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
 6. c)rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).
 7. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený (prvý) rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky

 

 1. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom, ktorú tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia .
 2. Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
 3. a)časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“), 
 4. b)časť,  ktorá  obsahuje  kapitálové  príjmy  a  kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
 5. c)časť finančných operácií.
 6. Rozpočet obce podľa odseku 6, čl.3 týchto zásad sa predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a kategórie.

 

 1. Rozpočet obce sa podľa odseku 6, čl. 3 týchto zásad zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

Bežný  rozpočet  je obec povinná  zostaviť ako  vyrovnaný  alebo  prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. 

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový,  môže  zostaviť ako schodkový,  ak  tento schodok  možno  kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

 

 1. Súčasťou  rozpočtu obce sú aj  finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov   peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu  obce a ich  splátky,  vystavené  a prijaté  zmenky,  predaj  a obstaranie majetkových  účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou bežných príjmov a bežných výdavkov rozpočtu obce.
 2. Obec Rybník zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.

 

Čl. 4
Príjmy a výdavky rozpočtu

 

 1. Príjmami rozpočtu obce sú:
 2. a)výnosy miestnych daní a poplatkov,
 3. b)nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jeho rozpočtových organizácií,
 4. c)úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,
 5. d)sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou,
 6. e)dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
 7. f)podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
 8. g)dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
 9. h)ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
 10. i)účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitného predpisu,
 11. j)prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
 12. k)prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
 13. l)návratné zdroje financovania,
 14. m)združené prostriedky,
 15. n)iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.  

 

 1. Z rozpočtu obce sa uhrádzajú:
 2. a)záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností upravených osobitnými predpismi,
 3. b)výdavky na výkon samosprávnych  pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtovej organizácií zriadenej obcou,
 4. c)výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
 5. d)výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
 6. e)záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo VÚC, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
 7. f)výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce ,
 8. g)úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
 9. h)iné výdavky ustanovené osobitným predpisom,

 

 1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:
 2. a)právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
 3. b)právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce za podmienok ustanovených "VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce". Tieto prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytovaním nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

 

 1. Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú politické, hospodárske, spoločenské alebo pracovné dôvody a to na:
 2. a)pohostenie  pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí,
 3. b)občerstvenie účastníkov porád, konferencií a iných pracovných stretnutí. Pre účely týchto zásad sa za oficiálnu návštevu považuje tuzemská alebo zahraničná delegácia, ktorá prerokúva politické alebo hospodárske  otázky obce. Za občerstvenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj alkoholické nápoje a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie. Výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program. Starosta obce môže delegácii v spoločensky nutnej miere poskytnúť primeraný dar. Vecné dary môže obec poskytnúť pri významných športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných na území obce. Dar môže byť poskytnutý osobám reprezentujúcim obec Rybník a pri príležitosti dosiahnutia významného životného jubilea alebo zamestnancovi pre odchode do dôchodku.  Za úroveň a rozsah reprezentačných výdavkov zodpovedá starosta obce.
 4. Výdavky na propagačné účely môžu byť použité na propagáciu a reklamu, ktorá bezprostredne súvisí s činnosťou obce, na novoročné pozdravy, inzerciu, internetovú stránku obce/mesta. vizitky, zastúpenie a účasť na výstavách a expozíciách, prepis šotov a podobne.

 

 

 

Časť III.

Rozpočtový proces

 Čl. 5

Rozpočtový harmonogram

 1. Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje starosta obce.
 2. Za vypracovanie rozpočtového harmonogramu, jeho každoročnú aktualizáciu a zverejnenie na oficiálnej stránke obce zodpovedá starosta obce .

Čl. 6

Subjekty rozpočtového procesu

 1. Na rozpočtovom procese sa podieľajú jednotlivé subjekty v rozsahu uvedenom v týchto Zásadách a v rozpočtovom harmonograme, a to:
 2. a)Rozpočtová  organizácia obce ,
 3. b)Obecný úrad,
 4. c)Starosta obce,
 5. d)Obecné zastupiteľstvo,
 6. e)Komisie obecného zastupiteľstva,
 7. f)Obecná rada

 

 1. Starosta obce najmä:
 2. a)riadi rozpočtový proces,
 3. b)predkladá návrh rozpočtu na rokovanie Obecnému zastupiteľstvu,
 4. c)predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rokovanie Obecnému zastupiteľstvu,
 5. d)predkladá návrh záverečného účtu na rokovanie Obecnému zastupiteľstvu.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo najmä:
 2. a)schvaľuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, zmeny rozpočtu a použitie rezervného fondu, 
 3. b)kontroluje finančné plnenie rozpočtu obce,
 4. c)schvaľuje záverečný účet obce, rozhoduje o použití mimorozpočtových peňažných fondov, o použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozpočtového hospodárenia,
 5. d)rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. e)schvaľuje a rozhoduje o združovaní prostriedkov obce.

 

 1. Rozpočtová organizácia – najmä:
 2. a)predkladá obci rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu,
 3. b)predkladá  obci podklady potrebné pre vypracovanie záverečného účtu.

v prípade, že obec  oznamuje RO/PO výšku rozpočtu jednou sumou za:

-           hlavnú kategóriu /100, 600, 700 .../,

-           kategóriu /110, 610, 620, 630 .../

 1. c)v prípade vykonania rozpočtového opatrenia organizáciou – presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými položkami, pričom celkové výdavky organizácie v rámci hlavnej kategórie/ kategórie/ položky ostávajú nezmenené, RO nahlási zriaďovateľovi uvedené rozpočtové opatrenie v termíne do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bolo toto rozpočtové opatrenie organizáciou vykonané.

Zriaďovateľ toto rozpočtové opatrenie zaeviduje ako rozpočtové opatrenie RO.

 1. d)predkladá obci v zákonom stanovených termínoch  údaje potrebné k zverejňovaniu v rozpočtovom informačnom systéme RIS SAM v termínoch podľa čl. 10 týchto zásad.

 

 1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne úkony súvisiace s rozpočtovým procesom, najmä:
 2. a)zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne a úplné spracovanie návrhu rozpočtu obce a návrhu na zmenu rozpočtu obce,
 3. b)sústreďuje a spracúva rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu od fyzických a právnických osôb a subjektov rozpočtového procesu podľa týchto Zásad,                     
 4. c)vyhodnocuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,
 5. d)spracúva záverečný účet obce ,                                                  
 6. e)na požiadanie Obecného zastupiteľstva  spracováva jednotlivé podkladové materiály, rozbory a pod.,
 7. f)zabezpečuje spracovávanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu k príslušným orgánom v súlade s osobitnou právnou úpravou.[1]
 8. g)vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o príjmov a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa rozpočtovej klasifikácie platnej v zmysle osobitných predpisov.

 

Časť IV.

Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu

 

Čl. 7

Zostavovanie rozpočtu

 1. Práce na zostavení návrhu rozpočtu obce riadi a koordinuje starosta prostredníctvom účtovníčky.
 2. Účtovníčka zostavuje návrh rozpočtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu.
 3. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu rozpočtu obce je obec povinná prednostne zabezpečiť krytie  všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú  z plnenia  povinnosti ustanovených osobitnými predpisom.
 4. Zostavený návrh rozpočtu obce prerokuje účtovníčka so starostom obce.

Čl. 8

Schvaľovanie rozpočtu

 1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh rozpočtu obce na  schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
 2. Pri schvaľovaní rozpočtu musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov.
 3. Účtovníčka vykoná rozpis rozpočtu na rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce do 15 dní od schválenia rozpočtu obce Obecným zastupiteľstvom.   

 

Čl.  9

Rozpočtové provizórium

 1. Ak rozpočet obce neschváli Obecné zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, obec hospodári podľa schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obcepredchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria  výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
 2. Obec počas rozpočtového provizória schváli rozpočet obce najneskôr do 31. decembra bežného roka.

Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení.

 

Čl. 10

Poskytovanie údajov

 1.    Obec poskytuje  ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na účely

   zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu

   súhrnnej výročnej správy SR. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej

   správy poskytuje obec prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre

   samosprávu RIS.SAM v správe ministerstva financií (ďalej len „rozpočtový informačný

  systém“). Obec poskytuje do rozpočtového informačného systému nasledovné údaje v

  tomto rozsahu a v týchto termínoch:

 

 1. a)schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom.  Ak je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra bežného roka, obec poskytuje údaje schváleného rozpočtu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácierozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka,
 2. b)upravený rozpočet najneskôr do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce príslušným podľa osobitných predpisov
 3. c)skutočné plnenie rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka najneskôr do  februáranasledujúceho rozpočtového roka.

 

RO zriadená obcou poskytuje zriaďovateľovi potrebné údaje v nasledovnom termíne : v lehote 7 dní pre termínmi určenými obci v čl. 10 ods. 1 písm. a), b) a c).

 

Časť V.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia

 

Čl. 11

Rozpočtové hospodárenie

 1. Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu obce a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.
 2. V prípade potreby na základe vývoja hospodárenia obec môže vykonať zmeny vo svojom rozpočte.

 

Čl. 12

Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

 1. Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť do konca kalendárneho roka s výnimkou tých prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s osobitnými predpismi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch a to len na účely, na ktoré boli schválené v rozpočte obce. Na zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu obce v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce.
 2. Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.
 3. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou formou dotácie, s výnimkou dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalších dotácií poskytovaných v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
 4. Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu obce, môže obec na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.
 5. Prostriedky rezervného fondu môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.
 6. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu obce, ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka. Za rovnakých podmienok je možné použiť prostriedky rezervného fondu.

 

Čl. 13
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

 1. Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu obce.
 2. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu obce v nasledujúcich rokoch.
 3. Obec nesmie prevziať záväzok z úveru, pôžičky alebo iného dlhu fyzickej osoby alebo právnickej osoby okrem prevzatia záväzku právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ani záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, okrem záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.
 4. Obec môže prijať návratné zdroje financovania, len ak:
 5. a)celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
 6. b)suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
 7. Celkovou sumou dlhu obce je súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce .
 8. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 4 písm. b) čl. 14 týchto zásad sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.
 9. Dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. Porušenie podmienok je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií SR.

 

Čl. 14

Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch

 1. Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby oznamujú ministerstvu financií začatie zadávania koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu a predkladajú ministerstvu financií návrh koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej uzavretím.
 2. b)Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby postupujú podľa odseku 1, čl.15 týchto zásad, ak hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku 1, čl.15 týchto zásad za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, prevyšuje sumu pri obciach

 

 

a) 
b)

s počtom obyvateľov do 1 000
s počtom obyvateľov od 1 001 do 2 000

398 327,03 €
663 878,38 €

 1. Povinnosti starostu obce a hlavného kontrolóra obce pri uzatváraní zmlúv v osobitných prípadoch sú stanovené v § 17a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 15
Osobitosti v rozpočtovej sfére

 1. Obec môže určiť, že jeho subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu, budú hospodáriť osobitne, len so zvereným preddavkom. Zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje. Obec je povinná zúčtovať príjmy a výdavky týchto subjektov najneskôr do konca rozpočtového roka.
 2. Obec môže združovať  prostriedky podľa Občianskeho zákonníka. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte.
 3. Obec uskutočňuje platby podľa uzatvorenej zmluvy o združení zo zdrojov, ktoré je oprávnené použiť na činnosť vymedzenú v predmete tejto zmluvy.
 4. Obec vysporiada majetok, ktorý získala výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov.

 

Čl. 16

Ozdravný režim a nútená správa

 1. Ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej správy. Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jeho záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.
 2. Povinnosti starostu obce a hlavného kontrolóra obce pri ozdravnom režime sú stanovené v §19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

 

Časť VI.
Peňažné fondy obce 

Čl. 17

Peňažné fondy obce

 1. Obec vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov sú :
 2. a)prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
 3. b)zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania.
 4. Zostatky peňažných fondov koncom rozpočtového roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.
 5. Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce/mesta v priebehu rozpočtového roka.
 6. Obec vytvára tieto mimorozpočtové peňažné fondy:
 7. a)rezervný fond
 8. b)sociálny fond

 

Čl. 18

Rezervný fond

 1. Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia vo výške určenej Obecným zastupiteľstvom, pričom minimálny ročný prídel do fondu je 10% z prebytku rozpočtu obce uplynulého roka. Ďalej môžu byť zdrojom fondu darované finančné prostriedky a zostatky z minulých rokov.
 2. Rezervný fond sa používa na nasledovné účely:
 3. a)doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku,
 4. b)úhradu schodkového výsledku hospodárenia,
 5. c)krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka,
 6. d)obstaranie cenných papierov a na kapitálový vklad do činnosti iných subjektov.

.

 

Čl. 19

Sociálny fond

 1. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého  prídelu do výšky 1,05 % z celkového objemu  skutočne vyplatených miezd v bežnom roku a zo zostatku prostriedkov sociálneho fondu z minulých rokov.
 2. Použitie sociálneho fondu stanoví obec ako  zamestnávateľ vo vnútornom predpise o zásadách obce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.

 

 

Časť VII.

Zmena rozpočtu

 

Čl. 20

Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia

1.                  V priebehu roka je možné vykonať zmeny schváleného rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

 1. a)presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
 2. b)povolené prekročenie a viazanie príjmov,
 3. c)povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
 4. d)povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

 

 1. Obec môže vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 1 písm. d) čl. 20 týchto zásad  do 31. augusta príslušného rozpočtového roka.

Obec môže po tomto termíne vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu obce, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

 

 1. Účtovníčka vedie operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových              opatreniach v priebehu roka.
 2. Práce na zostavení návrhu zmeny rozpočtu obce riadi a koordinuje starosta obce prostredníctvom účtovníčky.
 3. Účtovníčka zostavuje návrh na zmenu rozpočtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu.
 4. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu na zmenu rozpočtu obce je obec povinná prednostne zabezpečiť krytie  všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú  z plnenia  povinnosti ustanovených osobitnými predpismi a súčasne zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi a cieľmi.
 5. Zostavený návrh na zmenu rozpočtu obce prerokuje účtovníčka so starostom obce.

 

Čl. 21

Schvaľovanie zmeny rozpočtu Obecným zastupiteľstvom

 1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh na zmenu rozpočtu obce na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
 2. Pri schvaľovaní zmeny rozpočtu obce musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi obce.
 3. Vykonané zmeny rozpočtu nesmú narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu.

Čl. 22

Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom

 1. Starosta obce je oprávnený  vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 1 písm. a) čl. 20 týchto zásad. Celková výška schválených príjmov a výdavkov musí zostať nezmenená.

 

Časť VIII.
Zodpovednosť za hospodárenie


Čl. 23

Zodpovednosť za hospodárenie

 1. Za hospodárne, efektívne a účinné využívanie rozpočtových prostriedkov obce zodpovedá starosta obce.
 2. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych funkcií obce a preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu im zverenej pôsobnosti podľa Organizačného poriadku zodpovedajú:
 3. a)starosta obce,
 4. b)riaditeľ obecnej rozpočtovej organizácie   

 

Časť IX.
Záverečný účet


Čl. 24

Finančné usporiadanie

 1. Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a VÚC. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.
 2. Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom.

 

Čl. 25

Zostavovanie záverečného účtu

 1. Práce na zostavení návrhu záverečného účtu obce riadi  a koordinuje starosta obce prostredníctvom účtovníčky.
 2. Účtovníčka zostavuje návrh záverečného účtu obce v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu.
 3. Záverečný účet obce obsahuje najmä:
 4. a)údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie,
 5. b)bilanciu aktív a pasív,
 6. c)prehľad o stave a vývoji dlhu,
 7. d)prehľad o poskytnutých dotáciách podľa VZN obce o poskytnutí dotácií PO a FO
 8. Zostavený návrh záverečného účtu obce prerokuje účtovníčka so starostom obce.
 9. Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

 

Čl. 26

Schvaľovanie záverečného účtu

 1. Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh záverečného účtu obce na schválenie Obecnému zastupiteľstvu, a to najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
 2. Prebytok rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov. O použití prebytku rozpočtu alebo spôsobe úhrady schodku rozhoduje Obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.
 3. Záverečný účet obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo výrokom:
 4. a)celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
 5. b)celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. V tomto prípade je Obecné  zastupiteľstvo povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

 

Časť X. 
Finančná kontrola a hlavný kontrolór obce

Čl. 27

Finančná kontrola

 1. Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a osobitnými predpismi overuje:
 2. a)splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov,
 3. b)dodržiavanie osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
 4. c)dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
 5. d)na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 6. e)splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
 7. f)splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
 8. Pri nakladaní s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami obce Obec Rybník postupuje v súlade so zákonom č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi.

 

Čl. 28

Hlavný kontrolór obce

 1. Osobitné postavenie v rámci nakladania s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami rozpočtu obce má hlavný kontrolór obce.
 2. V rámci rozpočtového procesu najmä:
 3. a)vypracováva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu,
 4. b)vypracováva odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu,
 5. c)kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami obce a hospodárenie s prostriedkami poskytnutými rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
 6. d)kontroluje finančné plnenie rozpočtu,
 7. Výsledky svojej činnosti kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu.

 

Časť XI.
Rozpočtová organizácia


Čl. 29
Definície 

 1. Rozpočtová organizácia je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet  obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí obec v rámci svojho rozpočtu.

 

Čl. 30
Hospodárenie

 1. Rozpočtová organizácia je na rozpočet obce zapojená finančným vzťahom a obec

           garantuje a kontroluje jej činnosť. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami tejto

           organizácie  zodpovedá jej štatutár.

 

 1. Zriaďovanie, zmena, zrušovanie a hospodárenie rozpočtovej organizácie sa riadi zásadami uvedenými v zákone č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

 

Časť XII.
Záverečné ustanovenia


Čl. 31

 1. Návrh rozpočtu obce a záverečný účet musia byť pred schválením v Obecnom  zastupiteľstve uverejnené minimálne na 15 dní na úradnej tabuli  obce a na internetovej stránke obce.
 2. Schválený rozpočet obce, schválený rozpočet obce vrátane zmien a záverečný účet musia byť zverejnené po schválení Obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.
 3. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Rybníku.
 4. Na týchto Zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rybníku, dňa 22.1.2014 uznesením č. 41/2/2015.
 5. Zásady nadobúdajú účinnosť 1.2.2015.

 

      starosta obce  Rybník