Všeobecne záväzné nariadenia


  Zobrazujem 20 z 45 dokumentov (strana 1).
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby v obci Rybník
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 07.01.2019 Veľkosť: 151.4 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľností
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 10.12.2018 Veľkosť: 139.8 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2018 o miestnych daniach
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 10.12.2018 Veľkosť: 146.6 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2018 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 10.12.2018 Veľkosť: 52.8 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1/2018 k VZN 2/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby na území obce Rybník
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 02.07.2018 Veľkosť: 151.2 kB (1 súbor)
DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Rybník
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2017 Veľkosť: 232.4 kB (1 súbor)
VZN obce Rybník o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2017 Veľkosť: 244.5 kB (1 súbor)
VZN obce Rybník o miestnych daniach
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2017 Veľkosť: 388.4 kB (1 súbor)
VZN oobce Rybník o dani z nehnuteľností
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2017 Veľkosť: 253.5 kB (1 súbor)
VZN obce Rybník o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obcou Rybník
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2017 Veľkosť: 391.9 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Rybník
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2017 Veľkosť: 286.7 kB (1 súbor)
VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Rybník
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2017 Veľkosť: 244 kB (1 súbor)
VZN 5/2016- O POPLATKU za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2016 Veľkosť: 415.7 kB (1 súbor)
VZN 4/2016-O MIESTNYCH DANIACH
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2016 Veľkosť: 387.9 kB (1 súbor)
VZN 3/2016- O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2016 Veľkosť: 381.2 kB (1 súbor)
VZN o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2016 Veľkosť: 421.4 kB (1 súbor)
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rybník
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2015 Veľkosť: 285.4 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Rybník
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2015 Veľkosť: 488.5 kB (1 súbor)
Skrátené výdavky
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2014 Veľkosť: 278.8 kB (1 súbor)
Návrh V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E R Y B N Í K č. 3/2014 O POPLATKU za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 22.05.2014 Veľkosť: 369.1 kB (1 súbor)


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.